Положення про НКР :: Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі

Протидіяти обігу в мережі Інтернет інформації, яка розпалює національну чи релігійну ворожнечу, війну –

На світогляд українського суспільства впливає наявність у ЗМІ інформації про –

Якість інформаційної продукції з моменту підписання у 2009 році Хартії про партнерство заради інформаційних прав і свобод та захисту суспільної моралі –

Обіг шкідливого мобільного контенту та комп’ютерних ігор може бути врегульований –

Положення про НКР

ПОЛОЖЕННЯ про науково-консультативну раду Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі
НАЦІОНАЛЬНА ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ


РІШЕННЯ
від 7 жовтня 2008 року N 4


За результатами обговорення доповіді Голови Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі В. В. Костицького "Про науково-консультативну раду Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі" Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі вирішила:
1. Утворити науково-консультативну раду Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі.
2. Затвердити Положення про науково-консультативну раду Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі.
 


Голова Національної експертної
комісії України з питань захисту
суспільної моралі                                                            В. В. Костицький

    
 
 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі
від 7 жовтня 2008 р. N 4
протокол від 7 жовтня 2008 р. N 20-08-К

 


ПОЛОЖЕННЯ
про науково-консультативну раду Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі

 


1. Загальні положення
1.1. Науково-консультативна рада Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі (далі - НКР) є консультативно-дорадчим органом, який створений Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі (далі - Національна комісія) з метою науково-методичного забезпечення діяльності Національної комісії по утвердженню здорового способу життя, належного стану моральності суспільства, а також реалізації та додержання вимог чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі, обігу продукції і видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру, продукції, що містить пропаганду культу насильства, жорстокості і порнографії.
1.2. НКР здійснює свою діяльність на громадських засадах.
1.3. У своїй діяльності НКР керується Конституцією України, Законом України "Про захист суспільної моралі", Положенням про Національну експертну комісію з питань захисту суспільної моралі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 N 1550, іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Національної комісії, цим Положенням, а також іншими актами.
2. Основні завдання і функції НКР
2.1. НКР вивчає питання, які виникають у діяльності Національної комісії, і на підставі вимог законодавства та наукового аналізу процесів і тенденцій, що відбуваються у сфері захисту суспільної моралі, розробляє та подає Голові Національної комісії рекомендації щодо:
формування концепції захисту суспільної моралі, а також засад державної політики з обігу продукції сексуального характеру та регулювання відповідних відносин;
методологічного забезпечення контролю за дотриманням чинного законодавства України у сфері захисту суспільної моралі;
питань правового характеру, що виникають у експертній практиці Національної комісії;
забезпечення єдиного методологічного підходу у вирішенні питань теорії та практики експертизи продукції і видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру та продукції, що містить елементи або пропаганду культу насильства, жорстокості, порнографії, а також підготовки висновків про відповідність такої продукції чинному законодавству про захист суспільної моралі й можливості її обігу на території України;
вирішення спірних питань експертної практики;
проектів міжнародних договорів України з питань захисту суспільної моралі;
проектів рекомендацій для органів державної влади та місцевого самоврядування по правовому регулюванню процесів і тенденцій, що відбуваються у сфері захисту суспільної моралі;
проектів нормативно-правових актів, розроблених Національною комісією;
пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері захисту суспільної моралі.
3. Структура і склад НКР
3.1. НКР складається із секцій за напрямками діяльності Національної комісії.
До складу секцій НКР входять голова секції, заступник голови, секретар та інші члени секцій з числа представників Національної комісії, провідних діячів культури, мистецтва, науки і освіти, психіатрів, сексопатологів, фахівців у галузі інформації та інших.
Склад секцій НКР затверджується рішенням Голови Національної комісії.
4. Порядок роботи секцій НКР
4.1. Робота НКР проводиться за річними планами, які формуються на підставі пропозицій секцій та Національної комісії і затверджуються Головою Національної комісії. Про розгляд питань, що не передбачені планом роботи НКР і потребують вирішення, члени НКР повідомляються завчасно головами секцій.
4.2. Основною формою діяльності секцій НКР є засідання, які скликаються щомісяця. З ініціативи Національної комісії у разі потреби може бути скликано позачергове засідання секції.
На засіданнях секцій забезпечується всебічне творче обговорення питань, що розглядаються.
Організація роботи, проведення засідань секцій, контроль і відповідальність за своєчасну та якісну підготовку протоколів засідань секцій покладається на голів секцій.
Голови секцій заздалегідь ознайомлюють керівництво Національної комісії та членів секцій з порядком денним, відповідними матеріалами, датою засідань та місцем їх проведення.
Члени секцій мають право вносити пропозиції про розгляд на їх засіданнях будь-яких питань, що належать до компетенції НКР.
Засідання секцій є правоможними у разі присутності не менше половини їх членів. Рішення з обговорюваних питань приймаються простою більшістю голосів присутніх членів секцій, оформлюються протоколами, які підписуються головою секції та секретарем і мають рекомендаційний характер.
Присутні на засіданнях секцій керівники структурних підрозділів апарату Національної комісії або їх заступники мають право голосу на рівні з членами секцій.
4.3. Протоколи секцій НКР у 10-дений термін надаються до Національної комісії. Діловодство НКР зберігається у Національній комісії, а примірники протоколів відповідних секцій - у голів секцій.
4.4. Голова НКР або за його дорученням заступник голови НКР повідомляє її членів про результати розгляду Національною комісією підготовлених НКР рекомендацій.
4.5. До роботи НКР можуть також залучатися посадові особи та фахівці інших установ, які не є членами НКР.
5. Прикінцеві положення
5.1. Зміни та доповнення до даного Положення приймаються Національною комісією.